سلفون پاکتی

سلفون پاکتی قابل تولید در مجموعه مرکز پلاست از عرض ۴ سانتی متر الی ۸۰ سانتی متر میباشد.

همچنین با توجه به سفارش قابلیت تنظیم ضخامت از ۱۰میکرون الی ۲۰میکرون ممکن میباشد

برخی سلفون های پاکتی پرمصرف مانند سلفون قاسق چنگال رستورانی سلفون بسته بندی خشکبار سلفون جهت بسته بندی پوشاک سلفون سلفون عطاری و بسیاری از مصارف دیگر نامبرد.